Algemene voorwaarden

Stadenbon

ARTIKEL 1 • Doel

§1

De Stadenbon is een initiatief van het gemeentebestuur.

Met de Stadenbon kan men aankopen doen bij de aangesloten Stadense detailhandelszaken.

Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de Stadenbon.

ARTIKEL 2 • Modaliteiten

§1

De Stadenbon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. De vervaldatum staat vermeld op de cadeaubon. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild of verlengd worden en evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers. In extreme gevallen (pandemieën, rampen) kan de geldigheid van de Stadenbonnen door de gemeente verlengd worden.

De Stadenbon kan aangekocht worden in verschillende coupures van 5, 10, 20 en 50 euro.

§2

De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of

diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk,

noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemers. De aangesloten ondernemer mag

geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de

waarde van de bon.

De waardebon kan partieel worden geïnd. Het eventuele resterende saldo op de bon kan worden

gebruikt bij een volgende transactie binnen de geldigheidsduur.

§3

Elke Stadenbon heeft een unieke identificatiecode. De bon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

§4

De Stadenbon kan aangekocht worden via het digitaal platform (www.stadenbon.be).

ARTIKEL 3 • Ondernemer

§1

Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het lanceren van de Stadenbon zoals

de aankoop van een digitaal systeem, promotie, …. Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten ondernemers.

§2

De Stadenbon kan enkel gebruikt worden bij de aangesloten handelaars. De Stadenbon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die

respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank

voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp detailhandel, horeca, ambulante handel of dienstverlening hebben met uitzondering van bank- en verzekeringskantoren. Het uitbaten van de onderneming via een aangestelde werknemer of een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf uitbaten.

De handelaar, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op het grondgebied van Staden. Voor wat betreft de ambulante handel gaat dit enkel over de marktkramers met een vast (wekelijks of tweewekelijks) abonnement.

§3

Ondernemers die wensen deel te nemen aan het concept van de waardebon, moeten zich online registreren via het digitaal platform www.stadenbon.be. Door zich te registreren verklaren de aangesloten ondernemers akkoord te gaan met dit reglement.

De lijst met aangesloten ondernemers wordt bekend gemaakt via dit platform.

De aangesloten ondernemers gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun

handelszaak worden bekend gemaakt op dit platform.

§4

De ondernemer valideert zelf de waardebon via het online platform door middel van het scannen van de QR code op zijn smartphone/tablet of rechtstreeks door middel van het inloggen op de online module zelf. Het valideren/verzilveren dient onmiddellijk bij aankoop van de klant te gebeuren.

Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op regelmatige tijdstippen op het door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.

ARTIKEL 4 • Betwisting/beroep

§1

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of

diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot

voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.

§2

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van

burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.

§3

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.